Εξοπλισμός-Τεχνικές

In vivo πειραματικές τεχνικές

• Πειραματικό μοντέλο εμφράγματος του μυοκαρδίου με απολίνωση της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας in vivo σε επίμυες και μύες
• Πειραματικό μοντέλο υπέρτασης και καρδιακής υπερτροφίας με περίσφιξη της κοιλιακής αορτής σε επίμυες
• Πειραματικό μοντέλο σήψης με περίδεση και διάτρηση του τυφλού σε μύες
• Μοντέλα άσκησης μυών και επίμυων σε κυλιόμενο τάπητα
• Μεταβολικές Μετρήσεις/Μεταβολικοί Κλωβοί

Ex vivo πειραματικές τεχνικές

• Πειραματικό μοντέλο ex vivo διαπότισης της καρδιάς επίμυων και πρόκλησης ολικής ισχαιμίας/επαναιμάτωσης με ταυτόχρονη καταγραφή λειτουργικών παραμέτρων της αριστερής κοιλίας
• Πειραματικό μοντέλο μελέτης της λειτουργικότητας απομονωθέντων αορτικών δακτυλίων από επίμυες

Κυτταροκαλλιέργειες

• Κυτταροκαλλιέργειες από κυτταρικές σειρές μυοβλαστών και απομόνωση νεογνικών καρδιομυοκυττάρων
• Προσδιορισμός κυτταρικής διαφοροποίησης με τεχνικές ανοσοφθορισμού
• Προσδιορισμός βιωσιμότητας κυττάρων και κυτταρικού θανάτου (ΜΤΤ, TUNNEL)

Απεικονιστικές τεχνικές

• Υπερηχογραφική εκτίμηση καρδιακής λειτουργίας in vivo σε επίμυες και μυες για προσδιορισμό της συστολικής και διαστολικής λειτουργίας και των διαστάσεων της αριστερής κοιλίας και της βαλβιδικής λειτουργίας
• Ανάπτυξη τεχνικής για τον προσδιορισμό της αποπτωτικής δραστηριότητας στο μυοκάρδιο με ειδικό φθορίζοντα ιχνηθέτη που ανιχνεύει την ενεργοποιημένη κασπάση 3 σε συνεργασία με την Quidd, Rouen, France
• Ιστοχημεία, ανοσοϊστοχημεία, ανοσοφθορισμός

Μοριακές τεχνικές

• Ανάπτυξη τεχνικών απομόνωσης πυρηνικών πρωτεϊνών και shuttling πυρηνικών υποδοχέων
• Ποσοτικός προσδιορισμός έκφρασης συσταλτικών πρωτεϊνών (ακτίνη, μυοσίνη), πρωτεϊνών διαχείρισης ασβεστίου (SERCA, φωσφολαμβάνη), πρωτεϊνών προσαρμογής στο στρές (heat shock proteins), πρωτεϊνικών κινασών (PKC, AMPK, JNK, ERK, Akt, p38 MAPK, mTOR) και υποδοχέων των θυρεοειδικών ορμονών με τη μέθοδο western blotting
• Ανάπτυξη νέας τεχνικής ποσοτικού προσδιορισμού της λιποφουσκίνης σε υγρά και ιστούς για προσδιορισμό της κυτταρικής γήρανσης (συνεργασία με Καθ. Β. Γοργούλη)

Βιοχημικές Τεχνικές –μετρήσεις στο αίμα

• Τεχνικές βιοχημικών-μεταβολικών μετρήσεων (γλυκόζη, γλυκογόνο, γαλακτικό, LDH, CK)
• Προσδιορισμός ορμονών, κυτοκινών, αυξητικών παραγόντων με τη μέθοδο ELISA
• Προσδιορισμός ορμονών, κυτοκινών, αυξητικών παραγόντων με τη μέθοδο Luminex

e-genius.gr ...intelligent web software