Ιατρική Σχολή

Η Φαρμακολογία διδάσκεται στους φοιτητές Ιατρικής σε 2 εξάμηνα και αφορά τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

5ο Εξάμηνο

Διευθυντής: Καθηγητής Κ. Πάντος, Συντονιστής: Αν. Καθηγητής Ι. Μουρούζης

Φαρμακοδυναμική και Φαρμακοκινητική

Φαρμακολογία του χολινεργικού συστήματος.Μουσκαρινικοί αγωνιστές και ανταγωνιστές. Αναστολείς χολινοεστεράσης. Νικοτινικοί αγωνιστές,ανταγωνιστές. Μυοπληγικά φάρμακα. Φαρμακολο-γία συμπαθητικού συστήματος: Αδρενεργικοί υπο-δοχείς. Αδρενεργικοί αγωνιστές. Εκλεκτικοί αγωνι-στές. Ανταγωνιστές α και β αδρενεργικών υποδο-χέων. Φάρμακα που επηρεάζουν τη βιοσύνθεση,την αποθήκευση και την απελευθέρωση των κατεχολαμινών.

Φάρμακα που επηρεάζουν τη λειτουργία του ισταμινεργικού και σεροτονινεργικού συστήματος.Φάρμακα που επηρεάζουν τη λειτουργία του στομάχου και τους εκκριτικούς μηχανισμούς του.Φάρμακα που επηρεάζουν τη φυσιολογική και παθολογική κινητικότητα του εντέρου. Φαρμακολογίατου Καρδιακού Μυός. Φαρμακολογική τροποποί ηση της λειτουργίας του καρδιαγγειακού. Φάρμακα που επηρεάζουν τη νεφρική λειτουργία.Φάρμακα που επηρεάζουν το αιμοποιητικό σύστημα. Φάρμακα για παθήσεις του ΚΝΣ

6ο Εξάμηνο

Διευθυντής: Καθηγητής Κ. Πάντος, Συντονιστής: Αν. Καθηγητής Δ. Τραφαλής

1. Ανοσοκατασταλτικά- Ανοσορυθμιστικά, Βιολογι-κοί παράγοντες, 2. Φαρμακευτική αλλεργία, 3. Ει-σαγωγή στη χημειοθεραπεία των λοιμώξεων, Χημειοθεραπεία λοιμώξεων (αντιβακτηριδιακά, θερα-πεία ατύπων και ενδοκυττάριων λοιμώξεων, αντι-φυματικά, αντιμυκητιασικά, αντιικά, αντιπρωτοζωι-κά, αντιελμινθικά), νεότερα αντιβιοτικά, 4. Φάρμα-κα πεπτικού-γαστρεντερικού, 5. Εισαγωγή στηφαρμακοθεραπεία του καρκίνου, χημειοθεραπείακαρκίνου: κυτταροτοξικά φάρμακα, στοχεύουσεςθεραπείες, ορμονοθεραπεία, ανοσοθεραπεία 6.Φαρμακολογία ενδοκρινικού, θεραπεία ενδοκρινικών παθήσεων, οστεοπόρωση, 7. Φαρμακολογίαειδικών πληθυσμών, 8. Φάρμακα στην κλινική πράξη, 9. Σχεδιασμός και ανάπτυξη φαρμάκων, 10. Εισαγωγή στην κλινική φαρμακολογία, 11. Κλινικές Μελέτες

Οι Κλινικές ασκήσεις αφορούν άσκηση σε κλινική, στους θαλάμους νοσηλείας των ασθενών καισε Μονάδα Εντατικής θεραπείας όπου οι φοιτητές παρακολουθούν στην πράξη τις φαρμακευτικέςθεραπείες των ασθενών και εκπαιδεύονται στοτρόπο χορήγησης των φαρμάκων, τον υπολογισμότης δόσης χορήγησης, στη λήψη αποφάσεων γιατη σωστή φαρμακευτική θεραπεία σε κάθε ασθενήκαι στην παρακολούθηση των ανεπιθύμητων ενερ-γειών και αλληλεπιδράσεων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ :

1) Βασική και Κλινική Φαρμακολογία, Katzung G. Bertram, Trevor J. Anthony, Εκδότης: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD

2) Goodman, Gillman's Η Φαρμακολογική Βάση της Θεραπευτικής, Brunton L. Εκδότης: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD

e-genius.gr ...intelligent web software